سامانه پرداخت یار من

نام پذیرنده:
https://pay.menudigital.ir/